ثبت اطلاعات گارانتی

مراحل ثبت شماره کارت گارانتی در سایت دلتوس:

1- ابتدا در سایتثبت نامو فیلدهای مربوط به شماره کارت را تکمیل نمایید.

profile 11 ثبت اطلاعات گارانتی

2- پس از ورود به سایت از طریق منوی پروفایلاطلاعات کاربری خود را تکمیل نمایید.

profile 2 ثبت اطلاعات گارانتی