Tag - شارژ آیفون

شارژ آیفون با عینک آفتابی Ray-Bans

قبلاً هم این ایده مورد بحث بوده است اما همیشه مهمتر از فکر، عمل کردن است. اما به نظر میرسد با توجه به اینکه روز به روز علاقه مردم برای استفاده از انرژی خورشیدی قابل حمل،...