نظرسنجی

برخورد کارمندان بخش پذیرش را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکان پیگیری امور و برقراری ارتباط با واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟

دقت عمل و تمیزی کار فنی انجام شده را چگونه ارزیابی می کنید؟

رضایت شما از وقت شناسی تیم فنی چه میزان است؟

دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید؟

رضایت مالی از خدمات انجام شده به چه میزان است؟

در کل کیفیت خدمات تا چه حد با خواسته شما هماهنگ بوده است؟

میزان پیگیری واحد مربوطه برای رفع مشکل خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

آیا خدمات دلتوس را به دیگران پیشنهاد می کنید؟

نوع دستگاه:

مدل دستگاه: