شكايات

“مشتریان دلتوس

مجموعه ما را بدون لبخند رضایت ترک نخواهند کرد”


گارانتی دلتوس با هدف رسيدگي سريع‌تر به انتقادات و شكايات مشتريان خدمات پس از فروش در كليه زمينه‌ها تلاش مي‌كند تا با استفاده از امكانات جديد ارتباطي فضاي مناسبي را جهت ارائه خدمات به مشتريان فراهم آورد. به همين منظور مشتريان دلتوس مي‌توانند با تكميل و ارسال فرم ذيل انتقادات، پیشنهادات و شكايات خود را از عملكرد کلیه بخش های خدمات پس از فروش به اطلاع مديريت این واحد برسانند. اين سامانه به منظور ارائه انتقادات، پيشنهادات و شكايات مردمي راه اندازي شده است تا ضمن تكريم ارباب رجوع، به شكايات مشتریان در امور گارانتی، خدمات پس از فروش و تعمیرات در چهارچوب قوانين و مقررات جاري رسيدگي تا دیگر نیازی به حضور فیزیکی مشتریان گرامی نباشد.

شاکی کیست ؟ شکایت چیست؟

۱- رسيدگي به شكايات: فرايندي است كه پس از اعلام شكايت توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي، براي شفاف سازي امور و رفع تظلمات اداري و ايجاد زمينه مناسب جهت احقاق حق و استقرار عدالت صورت مي گيرد.

۲- شكايت كننده: شاكي، طرف شكايت را متشکی عنه و عريضه تسليمي به مرجع رسيدگي كننده را شكواييه مي نامند.

شکایت چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

۱-    در متن شكایت علاوه بر بيان خواسته بصورت مشخص و شفاف از پراكنده گويي و كلي گويي خودداري گردد.

۲-   ويژگي هاي شكايات قابل ارجاع و پيگيري عبارتند از:

الف) شاكي خصوصي شخصا در موضوع ذينفع باشد.

ب‌) موضوع شكايت متوجه طرف شكايت باشد.

ج‌) مفاد شكايت مستند به قوانين، مقررات و ضوابط جاري و ابلاغي باشد.

د‌) در صورت نیاز به مدارك مندرج در شكواييه بايد ضميمه شكايت شده باشد.

 

شكايات هایی رسيدگی نمی شوند!

۱-   در صورتي كه مشخص گردد شكايت مغرضانه بوده و شاكي تعمداً اقدام به طرح شكايت بي اساس و خلاف واقع عليه اشخاص و ديگران نموده است، موضوع قابل رسيدگي نبوده و مي توان طبق قوانين و مقررات با شاكي رفتار نمود.

۲-   امور مربوط به مسائل سياسي، امنيتي، اخلاقي و موارد مشابه در حيطه وظايف مركز حراست و واحدهاي تابعه بوده و از طريق اين مراجع و ساير مراجع ذيربط پيگيري خواهد شد .

فرايند رسيدگی به شکایات شما عزیزان در دلتوس


زمان شماهم، برای ما با ارزش است.

۱- مدت زمان بررسی اوليه شكايت و تشخيص قبول آن ۴۸ ساعت كاری خواهد بود.

۲- پس از قبول شكايت و وصول آن؛ تا هفت روز كاری موضوع پيگيری و به شاكی پاسخ داده خواهد شد.

۳- در صورت نياز به فرصت بيشتر براي پيگيری و ارائه پاسخ، مراتب از طريق سامانه به اطلاع شاكی خواهد رسيد.

۴- شاكی در هر مرحله از بررسـی، امكان انصراف از شكايت خود را خـواهد داشت.